Agroekologija je holistički i integrirani pristup koji istovremeno primjenjuje ekološke i društvene koncepte te načela na dizajn i upravljanje održivim poljoprivrednim i prehrambenim sustavima. Nastoji optimizirati interakcije između biljaka, životinja, ljudi i okoliša, a istovremeno se bavi potrebom za društveno pravednim prehrambenim sustavima unutar kojih ljudi mogu birati što jedu te kako i gdje se to proizvodi.

Agroecology Knowledge Hub prikazuje dokaze, politike, prakse i znanost o agroekologiji. Hub također olakšava rasprave putem foruma koji se odnose na agroekologiju.

Raznolikost

Raznolikost: diverzifikacija je ključna za agroekološke prijelaze kako bi se osigurala sigurnost hrane i prehrana uz očuvanje, zaštitu i poboljšanje prirodnih resursa
Agroekološki sustavi vrlo su raznoliki. S biološke perspektive, agroekološki sustavi optimiziraju raznolikost vrsta i genetskih resursa na različite načine. Na primjer, agrošumarski sustavi organiziraju usjeve, grmlje, stoku i drveće različitih visina i oblika na različitim razinama ili slojevima, povećavajući vertikalnu raznolikost. Intercropping kombinira komplementarne vrste kako bi se povećala prostorna raznolikost. Plodored usjeva, koji često uključuje mahunarke, povećava vremensku raznolikost. Sustavi usjeva i stoke oslanjaju se na raznolikost lokalnih pasmina prilagođenih specifičnim okruženjima. U vodenom svijetu, tradicionalni polikulturni uzgoj ribe, integrirana multitrofična akvakultura (IMTA) ili rotacijski sustavi usjeva i ribe slijede iste principe za maksimiziranje raznolikosti.

Povećanje bioraznolikosti doprinosi nizu proizvodnih, socio-ekonomskih, prehrambenih i ekoloških koristi. Planiranjem i upravljanjem raznolikošću, agroekološki pristupi poboljšavaju pružanje usluga ekosustava, uključujući oprašivanje i zdravlje tla, o čemu ovisi poljoprivredna proizvodnja. Diverzifikacija može povećati produktivnost i učinkovitost korištenja resursa optimizacijom biomase i sakupljanja vode.

Agroekološka diversifikacija također jača ekološku i socioekonomsku otpornost, uključujući stvaranje novih tržišnih prilika. Na primjer, raznolikost usjeva i životinja smanjuje rizik od neuspjeha zbog klimatskih promjena. Mješovita ispaša različitih vrsta preživača smanjuje zdravstvene rizike od parazitizma, dok različite lokalne vrste ili pasmine imaju veću sposobnost preživljavanja, proizvodnje i održavanja razine reprodukcije u teškim uvjetima. S druge strane, postojanje različitih izvora prihoda s diferenciranih i novih tržišta, uključujući raznolike proizvode, lokalnu preradu hrane i agroturizam, pomaže u stabilizaciji prihoda kućanstava.

Konzumacija raznolikog asortimana žitarica, mahunarki, voća, povrća i proizvoda životinjskog podrijetla doprinosi poboljšanim prehrambenim rezultatima. Štoviše, genetska raznolikost različitih sorti, pasmina i vrsta važna je za doprinos makronutrijenata, mikronutrijenata i drugih bioaktivnih spojeva ljudskoj prehrani. Na primjer, u Mikroneziji se ponovno uvođenje nedovoljno iskorištene tradicionalne sorte banane s narančastim mesom s 50 puta više beta-karotena od široko dostupne komercijalne banane s bijelim mesom pokazalo ključnim za poboljšanje zdravlja i prehrane.

Na globalnoj razini, tri žitarice daju blizu 50 posto svih unesenih kalorija, dok se genetska raznolikost usjeva, stoke, vodenih životinja i drveća i dalje ubrzano gubi. Agroekologija može pomoći u preokretu ovih trendova upravljanjem i očuvanjem agro-bioraznolikosti te odgovarajući na sve veću potražnju za raznolikošću proizvoda koji su ekološki prihvatljivi. Jedan takav primjer je riža ‘prijatna za ribe’ proizvedena iz navodnjavanih, kišnih i dubokovodnih rižinih ekosustava, koja cijeni raznolikost vodenih vrsta i njihovu važnost za ruralni život.

Zajedničko stvaranje i dijeljenje znanja

Zajedničko stvaranje i dijeljenje znanja: poljoprivredne inovacije bolje odgovaraju lokalnim izazovima kada se sukreiraju kroz participativne procese
Agroekologija ovisi o kontekstu specifičnom znanju. Ne nudi fiksne recepte – naprotiv, agroekološke prakse su skrojene kako bi odgovarale okolišnom, društvenom, gospodarskom, kulturnom i političkom kontekstu. Zajedničko stvaranje i dijeljenje znanja ima središnju ulogu u procesu razvoja i provedbe agroekoloških inovacija za rješavanje izazova u prehrambenim sustavima, uključujući prilagodbu klimatskim promjenama.

Kroz proces zajedničkog stvaranja, agroekologija spaja tradicionalna i autohtona znanja, praktična znanja proizvođača i trgovaca te globalna znanstvena znanja. Proizvođačevo znanje o poljoprivrednoj biološkoj raznolikosti i iskustvo u upravljanju specifičnim kontekstima, kao i njihovo znanje vezano uz tržišta i institucije, apsolutno su ključni u ovom procesu.

Obrazovanje – i formalno i neformalno – igra temeljnu ulogu u dijeljenju agroekoloških inovacija koje proizlaze iz procesa zajedničkog stvaranja. Na primjer, više od 30 godina, horizontalni campesino a campesino pokret igrao je ključnu ulogu u dijeljenju agroekološkog znanja, povezujući stotine tisuća proizvođača u Latinskoj Americi. Nasuprot tome, modeli prijenosa tehnologije odozgo prema dolje imali su ograničen uspjeh.

Promicanje participativnih procesa i institucionalnih inovacija koje grade uzajamno povjerenje omogućuje zajedničko stvaranje i dijeljenje znanja, pridonoseći relevantnim i uključivim agroekološkim tranzicijskim procesima.

Sinergije

izgradnja sinergija poboljšava ključne funkcije u prehrambenim sustavima, podupirući proizvodnju i višestruke usluge ekosustava
Agroekologija posvećuje posebnu pozornost dizajnu raznolikih sustava koji selektivno kombiniraju jednogodišnje i višegodišnje usjeve, stoku i vodene životinje, drveće, tlo, vodu i druge komponente na farmama i poljoprivrednim krajolicima kako bi se poboljšala sinergija u kontekstu klime koja se sve više mijenja.

Izgradnja sinergije u prehrambenim sustavima donosi višestruke koristi. Optimiziranjem bioloških sinergija, agroekološke prakse poboljšavaju ekološke funkcije, što dovodi do veće učinkovitosti korištenja resursa i otpornosti. Na primjer, na globalnoj razini, biološka fiksacija dušika mahunarkama u sustavima međuusjeva ili rotacija generira blizu 10 milijuna USD uštede u dušičnim gnojivima svake godine, istovremeno doprinoseći zdravlju tla, ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi. Nadalje, oko 15 posto dušika koji se primjenjuje na usjeve dolazi od stočnog gnoja, naglašavajući sinergije koje proizlaze iz integracije usjeva i stoke. U Aziji integrirani sustavi riže kombiniraju uzgoj riže s proizvodnjom drugih proizvoda kao što su riba, patke i drveće. Maksimizirajući sinergije, integrirani sustavi riže značajno poboljšavaju prinos, raznolikost prehrane, kontrolu korova, strukturu tla i plodnost, kao i osiguravanje staništa bioraznolikosti i kontrolu štetočina.

Na razini krajolika, sinkronizacija proizvodnih aktivnosti u vremenu i prostoru neophodna je za poboljšanje sinergije. Kontrola erozije tla uz pomoć žive ograde Calliandra uobičajena je u integriranim agroekološkim sustavima u istočnoafričkom gorju. U ovom primjeru, praksa upravljanja povremenom obrezivanjem smanjuje konkurenciju stabala s usjevima koji se uzgajaju između živica i istovremeno osigurava hranu za životinje, stvarajući sinergije između različitih komponenti. Pastoralizam i ekstenzivni sustavi za ispašu stoke upravljaju složenim interakcijama između ljudi, stada više vrsta i promjenjivih uvjeta okoliša, izgrađujući otpornost i pridonoseći uslugama ekosustava kao što su širenje sjemena, očuvanje staništa i plodnost tla.

Dok agroekološki pristupi nastoje maksimizirati sinergije, kompromisi se također javljaju u prirodnim i ljudskim sustavima. Na primjer, dodjela korištenja resursa ili prava pristupa često uključuje kompromise. Kako bi promicala sinergije unutar šireg prehrambenog sustava i najbolje upravljala kompromisima, agroekologija naglašava važnost partnerstva, suradnje i odgovornog upravljanja, uključujući različite aktere na više razina.

Učinkovitost

inovativne agroekološke prakse proizvode više koristeći manje vanjskih izvora
Povećana učinkovitost korištenja resursa novo je svojstvo agroekoloških sustava koji pažljivo planiraju i upravljaju raznolikošću kako bi stvorili sinergije između različitih komponenti sustava. Na primjer, ključni izazov učinkovitosti je da se manje od 50 posto dušičnog gnojiva dodanog globalno zemljištu pod usjevima pretvara u požnjevene proizvode, a ostatak se gubi u okolišu uzrokujući velike ekološke probleme.

Agroekološki sustavi poboljšavaju korištenje prirodnih resursa, posebno onih koji su u izobilju i besplatni, poput sunčevog zračenja, atmosferskog ugljika i dušika. Poboljšanjem bioloških procesa i recikliranjem biomase, hranjivih tvari i vode, proizvođači mogu koristiti manje vanjskih resursa, smanjujući troškove i negativne utjecaje na okoliš njihove upotrebe. U konačnici, smanjenje ovisnosti o vanjskim resursima osnažuje proizvođače povećavajući njihovu autonomiju i otpornost na prirodne ili gospodarske šokove.

Jedan od načina mjerenja učinkovitosti integriranih sustava je korištenje omjera zemljišnog ekvivalenta (LER). LER uspoređuje prinose od uzgoja dviju ili više komponenti (npr. usjeva, drveća, životinja) zajedno s prinosima od uzgoja istih komponenti u monokulturama. Integrirani agroekološki sustavi često pokazuju veće LER-ove.

Agroekologija stoga promiče poljoprivredne sustave s potrebnom biološkom, socio-ekonomskom i institucionalnom raznolikošću i usklađenošću u vremenu i prostoru kako bi se podržala veća učinkovitost.

Recikliranje

više recikliranja znači poljoprivrednu proizvodnju s nižim ekonomskim i ekološkim troškovima
Otpad je ljudski koncept – ne postoji u prirodnim ekosustavima. Imitirajući prirodne ekosustave, agroekološke prakse podupiru biološke procese koji pokreću recikliranje hranjivih tvari, biomase i vode unutar proizvodnih sustava, čime se povećava učinkovitost korištenja resursa i minimizira otpad i zagađenje.

Recikliranje se može odvijati i na razini farme i unutar krajolika, kroz diverzifikaciju i izgradnju sinergije između različitih komponenti i aktivnosti. Na primjer, agrošumarski sustavi koji uključuju stabla s dubokim korijenjem mogu uhvatiti hranjive tvari izgubljene izvan korijena jednogodišnjih usjeva. Sustavi usjeva i stoke promiču recikliranje organskih materijala korištenjem stajskog gnoja za kompostiranje ili izravno kao gnojiva, te ostataka usjeva i nusproizvoda kao stočne hrane. Kruženje hranjivih tvari čini 51 posto ekonomske vrijednosti svih usluga ekosustava koje ne pružaju opskrbu, a integracija stoke igra veliku ulogu u tome. Slično, u sustavima riža-riba, vodene životinje pomažu u gnojidbi usjeva riže i smanjenju štetočina, smanjujući potrebu za vanjskim unosom gnojiva ili pesticida.

Recikliranje donosi višestruke prednosti zatvaranjem ciklusa i smanjenjem otpada što se prevodi u manju ovisnost o vanjskim resursima, povećava autonomiju proizvođača i smanjuje njihovu osjetljivost na tržišne i klimatske šokove. Recikliranje organskih materijala i nusproizvoda nudi veliki potencijal za agroekološke inovacije.

Elastičnost

povećana otpornost ljudi, zajednica i ekosustava ključna je za održive prehrambene i poljoprivredne sustave
Raznovrsni agroekološki sustavi otporniji su – imaju veći kapacitet oporavka od poremećaja uključujući ekstremne vremenske prilike poput suše, poplava ili uragana, te otpornosti na napade štetočina i bolesti. Nakon uragana Mitch u Srednjoj Americi 1998. godine, farme s bioraznolikošću, uključujući agrošumarstvo, konturnu poljoprivredu i pokrovne usjeve, zadržale su 20-40 posto više površinskog sloja tla, pretrpjele manju eroziju i manje ekonomske gubitke od susjednih farmi koje prakticiraju konvencionalne monokulture.

Održavanjem funkcionalne ravnoteže agroekološki sustavi bolje se odupiru napadima štetočina i bolesti. Agroekološke prakse obnavljaju biološku složenost poljoprivrednih sustava i promiču potrebnu zajednicu organizama koji međusobno djeluju za samoregulaciju izbijanja štetnika. Na razini krajolika, raznoliki poljoprivredni krajolici imaju veći potencijal za doprinos funkcijama kontrole štetočina i bolesti.

Agroekološki pristupi jednako tako mogu poboljšati socioekonomsku otpornost. Diverzifikacijom i integracijom proizvođači smanjuju svoju ranjivost u slučaju da jedna kultura, vrsta stoke ili druga roba zakaže. Smanjenjem ovisnosti o vanjskim inputima, agroekologija može smanjiti ranjivost proizvođača na ekonomski rizik. Poboljšanje ekološke i socioekonomske otpornosti idu ruku pod ruku – na kraju krajeva, ljudi su sastavni dio ekosustava.

Ljudske i društvene vrijednosti

zaštita i poboljšanje ruralnog života, jednakosti i društvenog blagostanja ključni su za održive prehrambene i poljoprivredne sustave
Agroekologija stavlja snažan naglasak na ljudske i društvene vrijednosti, kao što su dostojanstvo, jednakost, uključenost i pravda, što sve pridonosi poboljšanoj dimenziji životnih ciljeva SDG-a. Stavlja težnje i potrebe onih koji proizvode, distribuiraju i konzumiraju hranu u središte prehrambenih sustava. Izgradnjom autonomije i sposobnosti prilagodbe za upravljanje svojim agroekosustavima, agroekološki pristupi osnažuju ljude i zajednice da prevladaju siromaštvo, glad i pothranjenost, istovremeno promičući ljudska prava, kao što je pravo na hranu, i upravljanje okolišem kako bi i buduće generacije mogle živjeti u blagostanju.

Agroekologija nastoji riješiti nejednakosti spolova stvaranjem prilika za žene. U svijetu žene čine gotovo polovicu radne snage u poljoprivredi. Oni također igraju ključnu ulogu u sigurnosti hrane u kućanstvima, raznolikosti prehrane i zdravlju, kao iu očuvanju i održivom korištenju biološke raznolikosti. Unatoč tome, žene ostaju ekonomski marginalizirane i ranjive na kršenja njihovih prava, a njihov doprinos često ostaje neprepoznat. Agroekologija može pomoći ruralnim ženama u obiteljskoj poljoprivredi da razviju više razine autonomije izgradnjom znanja, kroz kolektivnu akciju i stvaranje mogućnosti za komercijalizaciju. Agroekologija može otvoriti prostor za žene da postanu autonomnije i osnažiti ih na razini kućanstva, zajednice i šire – na primjer, kroz sudjelovanje u grupama proizvođača. Sudjelovanje žena bitno je za agroekologiju i žene su često voditeljice agroekoloških projekata.

U mnogim mjestima diljem svijeta ruralna omladina suočava se s krizom zapošljavanja. Agroekologija pruža obećavajuće rješenje kao izvor pristojnih poslova. Agroekologija se temelji na drugačijem načinu poljoprivredne proizvodnje koji je intenzivan po znanju, ekološki prihvatljiv, društveno odgovoran, inovativan i koji ovisi o kvalificiranoj radnoj snazi. U međuvremenu, ruralna omladina diljem svijeta posjeduje energiju, kreativnost i želju da pozitivno promijeni svoj svijet. Ono što im treba su podrška i prilike.

Kao temeljna paradigma za održivi ruralni razvoj odozdo prema gore, agroekologija osnažuje ljude da sami postanu nositelji promjena.

Kultura i tradicija prehrane

podržavanjem zdrave, raznolike i kulturno primjerene prehrane, agroekologija doprinosi sigurnosti hrane i prehrani dok održava zdravlje ekosustava
Poljoprivreda i hrana ključne su komponente ljudskog naslijeđa. Stoga kultura i prehrambene tradicije imaju središnju ulogu u društvu i oblikovanju ljudskog ponašanja. Međutim, u mnogim slučajevima, naši trenutni prehrambeni sustavi stvorili su nepovezanost između prehrambenih navika i kulture. Ova nepovezanost pridonijela je situaciji u kojoj glad i pretilost postoje rame uz rame, u svijetu koji proizvodi dovoljno hrane da prehrani cijelo stanovništvo.

Gotovo 800 milijuna ljudi diljem svijeta kronično je gladno, a 2 milijarde pati od nedostatka mikronutrijenata. U međuvremenu, došlo je do golemog porasta pretilosti i bolesti povezanih s prehranom; 1,9 milijardi ljudi ima prekomjernu tjelesnu težinu ili je pretilo, a nezarazne bolesti (rak, kardiovaskularne bolesti, dijabetes) uzrok su broj jedan globalne smrtnosti. Da bismo riješili neravnoteže u našim prehrambenim sustavima i krenuli prema svijetu bez gladi, samo povećanje proizvodnje nije dovoljno.

Agroekologija igra važnu ulogu u uspostavljanju ravnoteže između tradicije i modernih prehrambenih navika, povezujući ih na skladan način koji promiče zdravu proizvodnju i potrošnju hrane, podržavajući pravo na odgovarajuću hranu. Na taj način agroekologija nastoji njegovati zdrav odnos između ljudi i hrane.

Kulturni identitet i osjećaj mjesta često su usko povezani s krajolicima i prehrambenim sustavima. Kako su se ljudi i ekosustavi zajedno razvijali, kulturološke prakse te autohtono i tradicionalno znanje nude obilje iskustva koje može nadahnuti agroekološka rješenja. Na primjer, Indija je dom za oko 50.000 autohtonih sorti riže – uzgajanih stoljećima zbog njihovog specifičnog okusa, hranjivih vrijednosti i svojstava otpornosti na štetočine te njihove prilagodljivosti nizu uvjeta. Kulinarske tradicije izgrađene su oko ovih različitih sorti, koristeći njihova različita svojstva. Uzimajući ovaj akumulirani korpus tradicionalnog znanja kao vodič, agroekologija može pomoći u realizaciji potencijala teritorija za održanje njihovih naroda.

Odgovorno upravljanje

održiva hrana i poljoprivreda zahtijevaju odgovorne i učinkovite mehanizme upravljanja na različitim razinama – od lokalne preko nacionalne do globalne
Agroekologija poziva na odgovorno i učinkovito upravljanje kako bi se podržao prijelaz na održivu hranu i poljoprivredne sustave. Transparentni, odgovorni i uključivi mehanizmi upravljanja potrebni su za stvaranje poticajnog okruženja koje podržava proizvođače da transformiraju svoje sustave slijedeći agroekološke koncepte i prakse. Uspješni primjeri uključuju programe školske prehrane i javne nabave, tržišne propise koji omogućuju markiranje diferenciranih agroekoloških proizvoda te subvencije i poticaje za usluge ekosustava.

Upravljanje zemljištem i prirodnim resursima najbolji je primjer. Većina siromašnog ruralnog i ranjivog stanovništva u svijetu uvelike se oslanja na kopnenu i vodenu bioraznolikost i usluge ekosustava za svoje živote, ali im nedostaje siguran pristup tim resursima. Agroekologija ovisi o jednakom pristupu zemljištu i prirodnim resursima – što je ključ socijalne pravde, ali i u pružanju poticaja za dugoročna ulaganja koja su neophodna za zaštitu tla, bioraznolikosti i usluga ekosustava.

Agroekologiju najbolje podržavaju mehanizmi odgovornog upravljanja na različitim razinama. Mnoge zemlje već su razvile zakone, politike i programe na nacionalnoj razini koji nagrađuju upravljanje poljoprivredom koje unapređuje biološku raznolikost i pružanje usluga ekosustava. Upravljanje na razini teritorija, krajobraza i zajednice, kao što su tradicionalni i uobičajeni modeli upravljanja, također je izuzetno važno za poticanje suradnje između dionika, maksimizirajući sinergije uz smanjenje ili upravljanje ustupcima.

Kružno i solidarno gospodarstvo

ono ponovno povezuje proizvođače i potrošače i pruža inovativna rješenja za život unutar naših planetarnih granica, istovremeno osiguravajući društvene temelje za uključiv i održiv razvoj
Agroekologija nastoji ponovno povezati proizvođače i potrošače kroz kružno i solidarno gospodarstvo koje daje prednost lokalnim tržištima i podržava lokalni gospodarski razvoj stvaranjem dobrih ciklusa. Agroekološki pristupi promiču pravedna rješenja temeljena na lokalnim potrebama, resursima i kapacitetima, stvarajući pravednija i održivija tržišta. Jačanje kratkih krugova hrane može povećati prihode proizvođača hrane uz održavanje pravedne cijene za potrošače. To uključuje nova inovativna tržišta, uz tradicionalnija teritorijalna tržišta, gdje većina malih posjednika prodaje svoje proizvode.

Društvene i institucionalne inovacije igraju ključnu ulogu u poticanju agroekološke proizvodnje i potrošnje. Primjeri inovacija koje pomažu u povezivanju proizvođača i potrošača uključuju participativne jamstvene sheme, tržišta lokalnih proizvođača, označavanje oznake podrijetla, poljoprivredu koju podržava zajednica i sheme e-trgovine. Ova inovativna tržišta odgovaraju na sve veću potražnju potrošača za zdravijom prehranom.

Redizajn prehrambenih sustava koji se temelje na načelima kružnog gospodarstva može pomoći u rješavanju globalnog izazova rasipanja hrane tako što će lance vrijednosti hrane učiniti kraćim i resursno učinkovitijim. Trenutačno se jedna trećina sve proizvedene hrane gubi ili baca, što ne pridonosi sigurnosti hrane i prehrani, a istovremeno povećava pritisak na prirodne resurse. Energija koja se koristi za proizvodnju hrane koja se gubi ili baca je otprilike 10 posto ukupne svjetske potrošnje energije, dok je otisak otpada od hrane ekvivalentan 3,5 Gt CO2 emisija stakleničkih plinova godišnje.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime