Eko sheme

• Intenzivirana raznolikost poljoprivrednih površina
• Pašarenje na pašnjacima
• Uporaba stajskog gnoja na oraničnim površinama
• Minimalni udio leguminoza od 20% unutar poljoprivrednih površina
• Konzervacijska poljoprivreda
• Intenzivirano održavanje ekološki značajnih površina
• Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti (TVPV)

Oblik potpore

• Dodatno plaćanje na osnovnu potporu dohotku (plaćanja za prakse na svim vrstama uporabe poljoprivrednog zemljišta)
Intenzivirana raznolikost poljoprivrednih površina Intenzivirano održavanje ekološki značajnih površina (EZP),
Minimalni udio leguminoza od 20% na poljoprivrednim površinama, Konzervacijska poljoprivreda.

• Razlikuje se od dosadašnje zelene prakse po tome što isključuje ekološki značajne površine na ugaru, postrne usjeve te zelene pokrove.


• Plaćanje za pojedinu vrstu uporabe poljoprivrednog zemljišta ili skupinu usjeva, kojim se u cijelosti ili djelomično nadoknađuju dodatni troškovi i gubitak prihoda koji su rezultat preuzetih obveza
Pašarenje na pašnjacima,
Uporaba stajskog gnoja na oraničnim površinama Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti (TVPV).

Uvjetovanost
GAEC 1-Održavanje trajnih travnjaka

•Godišnji omjer površine trajnih travnjaka i ukupne poljoprivredne površine na nacionalnoj razini ne smije se smanjiti za više od 5 % u odnosu na omjer istih površina u 2018. godini

•Ako se na razini svake pojedine godine utvrdi smanjenje omjera za više od 5 % u odnosu na 2018. godinu:

  – Ministarstvo će propisati mjere za dostizanje potrebnog   omjera

  – Agencija za plaćanja će do 31. prosinca tekuće godine   obavijestiti korisnike o pravilima sprječavanja novih   prenamjena trajnih travnjaka i obnavljanja  prenamijenjenih travnjaka

  – Korisnici koji su prenamijenili površine trajnih travnjaka u   oranične površine u razdoblju dvije godine prije   utvrđivanja   smanjenja omjera za više od 5% na razini Hrvatske,   dužni su obnoviti prenamijenjene travnjake

GAEC 5-Upravljanje obradom tla pod nagibom

Obveza – svih poljoprivrednih proizvođača s poljoprivrednim površinama nagiba13 % ili više

Provedba:

  – na oraničnim poljoprivrednim površinama s nagibom od 13% i više osnovna obrada tla se mora provoditi samo okomito na pad terena

  – na površinama trajnih nasada s nagibom od 13 % i više, u kojima je smjer redova paralelno s nagibom terena moraju imati međuredni prostor prekriven biljnim pokrovom

GAEC 6-Minimalni zemljišni pokrov

•Tijekom vegetacijskog razdoblja sve oranične poljoprivredne površine moraju biti pokrivene poljoprivrednim kulturama ili žetvenim ostacima osim u slučaju obavljene pripreme za sljedeću sjetvu i prije nicanja

• Od 15. studenoga do 15. veljače, u cilju prikupljanja vlage, sprečavanja erozije i očuvanja zalihe ugljika u tlu, poljoprivredne površine moraju biti pokrivene glavnim usjevom ili zelenim pokrovom ili se mora primjenjivati jedna od sljedećih mjera:

  – ostavljanje strništa na poljoprivrednim površinama

  – prekrivanje poljoprivrednih površina žetvenim ostacima (malč)

  – obrada tla za sjetvu, pri čemu najmanje 25 % poljoprivrednih površina poljoprivrednog gospodarstva s nagibom većim od 9 % mora biti pokriveno glavnim usjevom ili zelenim pokrovom ili žetvenim ostacima (malč) ili ostavljanjem strništa na poljoprivrednim površinama

GAEC 7-Plodored na obradivom zemljištu

• Poljoprivredna gospodarstva oraničnih površinama 10 ha i više – obveza je uspostaviti izmjenu kultura na razini parcele najmanje jednom godišnje uključujući sekundarne usjeve (prisutni minimum 8 tjedana)

• Obveza uspostave plodoreda ne odnosi se na poljoprivredne parcele na kojima se uzgajaju trajni nasadi, trave i druge travolike krmne kulture i na površine pod ugarom

Obveza primjene GAEC 7 uvjeta započinje s glavnom kulturom na oraničnoj površini prijavljenom u okviru Jedinstvenog zahtjeva u 2024. godini za osnovnu potporu dohotku za održivost, bez obzira na to koja kultura je bila na toj površini u 2023. godini.

Izuzeća koja se primjenjuju:

  – Poljoprivredna gospodarstva koja imaju obradivo zemljište veličine do 10 hektara, nisu dužna   uspostaviti plodored

  – Poljoprivredna gospodarstva na kojima se više od 75 % oraničnih površina koristi za proizvodnju   trava ili drugih travolikih krmnih kultura, proizvodnju leguminoza ili je zemljište ostavljeno na ugaru, ili u kombinaciji prethodno navedenog, nisu dužna uspostaviti plodored

  – Poljoprivredna gospodarstva na kojima više od 75 % raspoloživih poljoprivrednih površina zauzimaju trajni travnjaci ili se koristi za proizvodnju trava ili drugih travolikih krmnih kultura, ili u kombinaciji prethodno navedenog, nisu dužna uspostaviti plodored

GAEC 8-Minimalni udio pod neproizvodnim   površinama i obilježjima

•Poljoprivredna gospodarstva oraničnih površinama 10 ha i više dužna su provoditi:

  –  Minimalni udio od najmanje 4% obradivog zemljišta na razini poljoprivrednog gospodarstva namijenjen neproizvodnim površinama i obilježjima, uključujući zemljište ostavljeno na ugaru

  – Poljoprivredna gospodarstva uključena u Eko shemu 31.03. Intenzivirano održavanje ekološki značajnih površina minimalni udio se ograničava na 3%

 Izuzeća koja se primjenjuju:

  – Poljoprivredna gospodarstva koja imaju obradivo zemljište veličine do 10 hektara, nisu dužna   uspostaviti plodored

  – Poljoprivredna gospodarstva na kojima se više od 75 % oraničnih površina koristi za proizvodnju   trava ili drugih travolikih krmnih kultura, proizvodnju leguminoza ili je zemljište ostavljeno na   ugaru, ili u kombinaciji prethodno navedenog, nisu dužna uspostaviti plodored

  – Poljoprivredna gospodarstva na kojima više od 75 % raspoloživih poljoprivrednih površina   zauzimaju trajni travnjaci ili se koristi za proizvodnju trava ili drugih travolikih krmnih kultura, ili u   kombinaciji prethodno navedenog, nisu dužna uspostaviti plodored

Sukladno članku 1. stavka 1. točke a) Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2022/1317 i obavijesti koja je dostavljena Komisiji u skladu sa člankom 2. stavkom 1. iste Uredbe za 2023. godinu može proizvodnja na ugaru ali ne kukuruza, soje ili kultura kratkih ophodnji.

Odstupajući od prvog zahtjeva u okviru standarda za dobre poljoprivredne i okolišne uvjete zemljišta (GAEC standard) 8, države članice mogu odlučiti da za godinu zahtjeva 2024. poljoprivrednici i drugi korisnici na koje se taj standard primjenjuje prvi zahtjev u okviru tog standarda mogu ispuniti tako da minimalni udio od najmanje 4 % obradivog zemljišta na razini poljoprivrednog gospodarstva namijene za:
— neproizvodne površine i obilježja, uključujući zemljište ostavljeno na ugaru; i/ili
— usjeve koji vežu dušik; i/ili
— postrne usjeve.


Pri uzgoju postrnih usjeva i usjeva koji vežu dušik ne smiju se upotrebljavati sredstva za zaštitu bilja. Za postrne usjeve države članice primjenjuju faktor ponderiranja 1. Odluke koje države članice donesu na temelju stavka 1. primjenjuju se od 1. siječnja 2024.

•Obilježja krajobraza na poljoprivrednoj površini ne smiju se uklanjati ili oštećivati

•Nije dozvoljeno orezivanje živica i šumaraka u razdoblju od 1. ožujka do 31. kolovoza

•Na poljoprivrednim površinama ne smiju biti prisutni korovi pelinolisna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia, L.) i mračnjak (Abutilon theophrasti Med.), višegodišnji korovi niti drvenaste biljne vrste koje zarastaju poljoprivrednu površinu

•Navedene biljne vrste uklanjati mehaničkim postupcima ili primjenom herbicida

Vrsta EZPPrihvatljiva površina
1. Živice ili pojasevi drvenastih kultura (obilježje krajobraza)1 metar (dužni) živice = EZP površina od 10 m²
2. Izolirana stabla (obilježje krajobraza)1 izolirano stablo = EZP površina od 30 m²
3. Drvored (obilježje krajobraza)1 metar drvoreda = EZP površina od 10 m²
4. Skupina stabala i grmlja/šumarak (obilježje krajobraza)1 m² površine = EZP površina od 1,5 m²
5. Jezerca (lokve, bare) (obilježje krajobraza)1 m² jezerca = EZP površina od 1,5 m²
6. Jarak (obilježje krajobraza)1 metar jarka = EZP površina od 10 m²
7. Tradicionalni suhozidovi (obilježje krajobraza)1 metar suhozida = EZP površina od 1 m²
8. Rubni pojasevi duž vodotoka (i druge vode), uključujući rubne pojaseve pod trajnim travnjakom1 metar rubnog pojasa = EZP površina od 9 m²
9. Pojasevi prihvatljivih hektara uz rubove šume bez proizvodnje1 m = EZP površina od 9 m²
10. Ugar1 m² zemljišta na ugaru = 1 m² EZP

EKO SHEME
31.01. Intenzivirana raznolikost poljoprivrednih površina

Eko shema Intenzivirana raznolikost poljoprivrednih površina je intervencija u okviru proizvodno nevezanih izravnih plaćanja koja se isplaćuje u obliku dodatnog plaćanja na osnovnu potporu dohotku. Predstavlja prošireni oblik zelene prakse raznolikost usjeva, koja se primjenjivala samo na oraničnim površinama. U cilju što veće ukupne raznolikosti poljoprivrednih površina, kojom se pruža značajan doprinos klimatskim ciljevima te mozaičnosti poljoprivrednog krajobraza i očuvanju bioraznolikosti, intervencija se provodi na svim vrstama uporabe poljoprivrednog zemljišta.

Prihvatljivi korisnici

· Prihvatljivi korisnik je aktivni poljoprivrednik, te ima u korištenju poljoprivredno zemljište upisano u ARKOD sustav.

Uvjeti prihvatljivosti

· ispunjavanje uvjeta minimalnih zahtjeva za primanje izravnih potpora,
· pravovremeno podnošenje jedinstvenog zahtjeva i ostale dokumentacije,
· posjedovanje prava na plaćanje,
· minimalno 1 ha poljoprivrednog zemljišta,
· prihvatljivi su svi korisnici osnovne potpore dohotku za održivost.

Obveze korisnika

Korisnik preuzima godišnju obvezu, a prema veličini poljoprivrednog zemljišta provodi jedan od tri uvjeta:

Korisnik je u godini podnošenja zahtjeva obvezan završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz tematiku eko sheme.

Korisnici su obvezni voditi evidenciju o provedbi pojedinih praksi prema propisanom obrascu. Obrazac evidencije korisnik je dužan dostaviti Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju do 31. prosinca u godini podnošenja zahtjeva.

Oblik i intenzitet potpore

Potpora se dodjeljuje u obliku dodatnog plaćanja na osnovnu potporu dohotku za održivost, korisniku koji preuzme godišnju obvezu.

Visina potpore

Minimalni planirani jedinični iznos potpore: 58,50 EUR/ha.
Maksimalni planirani jedinični iznos potpore: 71,50 EUR/ha.

31.02. Ekstenzivno gospodarenje pašnjacima

Eko shema Ekstenzivno gospodarenje pašnjacima je intervencija u okviru proizvodno nevezanih izravnih plaćanja koja se isplaćuje u obliku nadoknade dodatnih troškova i gubitka prihoda koji su rezultat preuzetih obveza.

Održavanje pašnjaka ispašom doprinosi opstanku karakterističnih krajobraza, očuvanju pašnjačke vegetacije, karakterističnih biljnih i životinjskih vrsta te vrijednih staništa. Ispaša životinja na pašnjacima kroz dulji period pruža doprinos dobrobiti životinja.

Prihvatljivi korisnici

 • Prihvatljivi korisnik je aktivni poljoprivrednik te ima u korištenju poljoprivredno zemljište upisano u ARKOD sustav.

Uvjeti prihvatljivosti

 • ispunjavanje uvjeta minimalnih zahtjeva za primanje izravnih potpora,
 • pravovremeno podnošenje jedinstvenog zahtjeva i ostale dokumentacije,
 • upis stoke u Jedinstveni registar domaćih životinja, propisno označavanje stoke i dr.,
 • minimalno 1 ha poljoprivrednog zemljišta.

Obveze korisnika

 1. Održavanje pašnjaka i krških pašnjaka obaveznom ispašom stoke u vlasništvu i/ili posjedu, s 0,3 do 1,0 UG/ha ovaca i/ili koza i/ili goveda i/ili kopitara.
 2. Provođenje obavezne ispaše u razdoblju do 1. listopada tekuće godine.
 3. Izrada godišnjeg plana pašarenja za svaku ARKOD parcelu pašnjaka i krških pašnjaka u okviru obveznog individualnog savjetovanja poljoprivrednika.
 4. Vođenje evidencije o provedbi svih aktivnosti na pojedinim kategorijama (pašnjaci, krški pašnjaci) prema propisanom obrascu.
 5. Obrazac evidencije korisnik je dužan dostaviti Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju do 31. prosinca u godini podnošenja zahtjeva.
 6. Zasijavanje pašnjaka i krških pašnjaka nije dozvoljeno.
 7. Zabranjena je upotreba mineralnog gnojiva ili stajskog gnoja.
 8. Zabranjena je upotreba sredstava za zaštitu bilja.
 9. Zabranjeni su hidromelioracijski zahvati.
 10. Na površinama krških pašnjaka u cilju njihovog održavanja, potrebno je ručno uklanjati neželjenu vegetaciju.

Oblik i intenzitet potpore

Potpora se dodjeljuje u obliku nadoknade dodatnih troškova i gubitka prihoda koji su rezultat preuzetih obveza, korisniku koji preuzme godišnju obvezu.

Visina potpore

Minimalni planirani jedinični iznos potpore 90,00 EUR/ha.
Maksimalni planirani jedinični iznos potpore 100,00 EUR/ha.

31.03. Intenzivirano održavanje ekološki značajnih površina

Eko shema Intenzivirano održavanje ekološki značajnih površina je intervencija u okviru proizvodno nevezanih izravnih plaćanja koja se isplaćuje u obliku dodatnog plaćanja na osnovnu potporu dohotku.

Intervencija predstavlja modifikaciju zelene prakse ekološki značajne površine. Intervencija se provodi na razini gospodarstva, na minimalno 10% ukupnih poljoprivrednih površina gospodarstva, na kojima se održavaju ekološki značajne površine.

Intervencija doprinosi zaštiti bioraznolikosti, očuvanju staništa i mozaičnosti krajobraza uz dodatno poboljšanje usluga poljoprivrednog ekosustava.

Prihvatljivi korisnici

· Prihvatljivi korisnik je aktivni poljoprivrednik, te ima u korištenju poljoprivredno zemljište upisano u ARKOD sustav.

Uvjeti prihvatljivosti

· ispunjavanje uvjeta minimalnih zahtjeva za primanje izravnih potpora,
· pravovremeno podnošenje jedinstvenog zahtjeva i ostale dokumentacije,
· posjedovanje prava na plaćanje,
· minimalno 1 ha poljoprivrednog zemljišta,
· prihvatljivi su svi korisnici osnovne potpore dohotku za održivost.

Obveze korisnika

Korisnik preuzima godišnju obvezu osiguravajući na minimalno 10% svojih poljoprivrednih površina postojanje sljedećih ekološko značajnih površina:

 1. Obilježja krajobraza na poljoprivrednom zemljištu te na površinama koje graniče s poljoprivrednim površinama, a čine ih: živica ili pojasevi drvenastih kultura, pojedinačna stabla, drvored, šumarak, jezerce/bara, jarak i tradicionalni suhozid.
 2. Rubni pojasevi uz vodotoke
 3. Pojasevi prihvatljivih hektara duž rubova šume bez proizvodnje

Korisnik je u tekućoj godini zahtjeva obvezan završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz tematiku eko sheme.

Korisnik je obvezan voditi evidenciju o provedbi svih aktivnosti prema propisanom obrascu. Obrazac evidencije korisnik je dužan dostaviti Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju do 31. prosinca u godini podnošenja zahtjeva.

Prilikom računanja površina koje čine ekološki značajne površine, ukupni broj hektara izračunava se korištenjem koeficijenata tj. konverzijskih i ponderacijskih faktora, koji se dalje obračunavaju unutar kalkulatora dostupnog u AGRONET-u.

Oblik i intenzitet potpore

Potpora se dodjeljuje u obliku dodatnog plaćanja na osnovnu potporu dohotku za održivost, korisniku koji preuzme godišnju obvezu.

Visina potpore

Minimalni planirani jedinični iznos potpore: 117,00 EUR/ha.
Maksimalni planirani jedinični iznos potpore: 147,00 EUR/ha.

Vrsta EZPPrihvatljiva površina
1. Živice ili pojasevi drvenastih kultura (obilježje krajobraza)1 metar (dužni) živice = EZP površina od 10 m²
2. Izolirana stabla (obilježje krajobraza)1 izolirano stablo = EZP površina od 30 m²
3. Drvored (obilježje krajobraza)1 metar drvoreda = EZP površina od 10 m²
4. Skupina stabala i grmlja/šumarak (obilježje krajobraza)1 m² površine = EZP površina od 1,5 m²
5. Jezerca (lokve, bare) (obilježje krajobraza)1 m² jezerca = EZP površina od 1,5 m²
6. Jarak (obilježje krajobraza)1 metar jarka = EZP površina od 10 m²
7. Tradicionalni suhozidovi (obilježje krajobraza)1 metar suhozida = EZP površina od 1 m²
8. Rubni pojasevi duž vodotoka (i druge vode), uključujući rubne pojaseve pod trajnim travnjakom1 metar rubnog pojasa = EZP površina od 15 m²
9. Pojasevi prihvatljivih hektara uz rubove šume bez proizvodnje1 m = EZP površina od 9 m²
31.04. Uporaba stajskog gnoja na oraničnim površinama

Eko shema Uporaba stajskog gnoja na oraničnim površinama je intervencija u okviru proizvodno nevezanih izravnih plaćanja, koja se isplaćuje u obliku nadoknade dodatnih troškova i gubitka prihoda koji su rezultat preuzetih obveza.

Intervencija ima za cilj povećati sadržaj humusa smanjenjem uporabe sintetskih mineralnih gnojiva, čime se ujedno postiže poboljšanje fizikalnih i kemijskih svojstava tla. Smanjenje uporabe mineralnih gnojiva značajno doprinosi uštedama energije potrebne za njihovu proizvodnju te umanjuje onečišćenje tla, zraka i vode.

Intervencija se provodi na oraničnim površinama upisanim u ARKOD sustav. Za intervenciju se može koristiti kruti i/ili tekući stajski gnoj sa vlastite farme i/ili kupljen sa stočarskih farmi.

Prihvatljivi korisnici

 • Prihvatljivi korisnik je aktivni poljoprivrednik, te ima u korištenju poljoprivredno zemljište upisano u ARKOD sustav.

Uvjeti prihvatljivosti

 • ispunjavanje uvjeta minimalnih zahtjeva za primanje izravnih potpora,
 • pravovremeno podnošenje jedinstvenog zahtjeva i ostale dokumentacije,
 • upis stoke u Jedinstveni registar domaćih životinja, propisno označavanje stoke i dr.,
 • minimalno 1 ha poljoprivrednog zemljišta.

Obveze korisnika

 1. Posjedovati analizu tla za svaku ARKOD parcelu na kojoj se primjenjuje stajski gnoj. Za svakih 10 ARKOD parcela koje imaju površinu manju od 1 ha korisnik provodi analizu samo za najveću ARKOD parcelu. Analiza tla mora sadržavati slijedeće parametre: reakciju tla (pH, KCl i H2O), sadržaj humusa, sadržaj fiziološki aktivnih hranjiva P2O5 i K2O, hidrolitsku kiselost ili sadržaj ukupnih karbonata te sadržaj skeleta (kod skeletnih tala);
 2. Posjedovati analizu stajskog gnoja na sadržaj suhe tvari, sadržaj organske tvari, reakciju (pH) i sadržaj hranjiva (ukupni dušik, fosfor i kalij). Analizu stajskog gnoja potrebno je napraviti svake godine za svaku vrstu i za svaku novokupljenu količinu gnoja;
 3. U skladu sa analizom tla i analizom stajskog gnoja izraditi i provoditi plan gnojidbe. Plan gnojidbe, uz analizu tla i analizu stajskog gnoja zajedno s računima i ostalom dokumentacijom, korisnik je obvezan dostaviti Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju;
 4. Voditi evidenciju o primjeni stajskog gnoja za sve ARKOD parcele na kojima je u kalendarskoj godini primijenjen stajski gnoj. Obrazac evidencije korisnik je dužan dostaviti Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju do 31. prosinca u godini podnošenja zahtjeva.;
 5. Gnojidba stajskim gnojem unutar intervencije treba biti u skladu s potrebama kulture, temeljena na provedenoj analizi tla od strane ovlaštenog laboratorija te planu gnojidbe izrađenom uz pomoć individualnog savjetovanja od strane predstavnika Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede. Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede dostavlja APPRRR do 31. prosinca tekuće godine popis korisnika individualnog savjetovanja;
 6. Dozvoljeno je koristiti stajski gnoj (kruti ili tekući) na oranici u količini koja odgovara primjeni dušika iz stajskog gnoja od najmanje 70 kg N/ha do najviše 150 kg N/ha u skladu s minimalnim i maksimalnim količinama stajskog gnoja po hektaru prema Tablici 1.
  Tablica 1. Dozvoljene količine stajskog gnoja

Korisnik kojem je temeljem provedene analize tla od strane ovlaštenog laboratorija izdana preporuka za gnojidbu stajskim gnojem s količinom dušika nižom od 70 kg/ha izuzima se iz ove obveze.

7. Primijeniti stajski gnoj unutar 48 sati od iznošenja na oraničnu površinu te na način da se gubici dušika smanje na najmanju moguću mjeru;

8. Korisnik koji nema dovoljne količine stajskog gnoja ili nema proizvodnju vlastitog stajskog gnoja dužan je do 15. prosinca tekuće godine zahtjeva Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dostaviti presliku računa o kupljenom stajskom gnoju iz kojeg je vidljivo:
– količina kupljenog stajskog gnoja po vrstama stajskog gnoja navedenima u Tablici 1
– MIBPG i naziv poljoprivrednika od kojeg je kupljen stajski gnoj.

9. Za korisnika koji posjeduje stoku količina proizvedenog stajskog gnoja izračunava se na temelju prosječnog broja grla/kljunova prema Tablici 2. evidentiranih u jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ) u godini koja prethodi godini podnošenja jedinstvenog zahtjeva na temelju stanja svakog prvoga dana u mjesecu i godišnjoj proizvedenoj količini dušika u stajskom gnoju po UG iz Tablice 2.
Tablica 2. Godišnja količina dušika u stajskom gnoju i količina stajskog gnoja po UG

VRSTA DOMAĆE ŽIVOTINJEkg N/godina%NTona stajskog gnoja godišnje po UG
Goveda700,514,0
Kopitari600,610,0
Ovce i koze700,88,8
Svinje800,613,3
Perad852,23,9
Ostale domaće životinje850,517,0

10. Korisnik koji posjeduje stoku, obvezan je u spremištima stajskog gnoja primjenjivati anorganske tvari za vezanje amonijaka, adsorbense poput zeolita. Primjenu istih korisnik dokazuje preslikom računa, koje prilaže zajedno s ostalim računima i dokumentacijom te ih je u obvezi dostaviti Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

11. Korisnik koji posjeduje stoku, u cilju smanjenja onečišćenja vode (nakon pojave oborina) te zraka (osobito u toplijim mjesecima) u obvezi je imati pokrivena spremišta stajskog gnoja.

Oblik i intenzitet potpore

Potpora se dodjeljuje u obliku nadoknade dodatnih troškova i gubitka prihoda koji su rezultat preuzetih obveza, korisniku koji preuzme godišnju obvezu.

Visina potpore

Područja osjetljiva na nitrate:

 • Minimalni planirani jedinični iznos potpore 152,10 EUR/ha.
 • Maksimalni planirani jedinični iznos potpore 169,00 EUR/ha.

Ostala područja:

 • Minimalni planirani jedinični iznos potpore 193,50 EUR/ha.
 • Maksimalni planirani jedinični iznos potpore 215,00 EUR/ha.
31.05. Minimalni udio leguminoza od 20%

Eko shema Minimalni udio leguminoza od 20% unutar poljoprivrednih površina je intervencija u okviru proizvodno nevezanih izravnih plaćanja, koja se isplaćuje u obliku nadoknade dodatnih troškova i gubitka prihoda koji su rezultat preuzetih obveza.

Intervencija se provodi na oraničnim površinama upisanim u ARKOD sustav. Intervencija obuhvaća uzgoj zrnatih i/ili krmnih leguminoza kao glavnih usjeva i/ili postrnih usjeva u udjelu od minimalno 20% prijavljenih oraničnih površina.

Prihvatljivi korisnici

 • Prihvatljivi korisnik je aktivni poljoprivrednik, te ima u korištenju poljoprivredno zemljište upisano u ARKOD sustav.

Uvjeti prihvatljivosti

 • ispunjavanje uvjeta minimalnih zahtjeva za primanje izravnih potpora,
 • pravovremeno podnošenje jedinstvenog zahtjeva i ostale dokumentacije,
 • minimalno 1 ha poljoprivrednog zemljišta.

Obveze korisnika

 1. Uzgoj leguminoza kao glavnih usjeva i/ili postrnih usjeva u udjelu od minimalno 20% prijavljenih oraničnih površina.
 2. Korisnik je obvezan voditi evidenciju o predkulturi/kulturama i planiranoj kulturi/kulturama na oraničnim površinama uključenim u intervenciju.
 3. Korisnik je obvezan voditi podatke o uzgoju kultura na preostalom dijelu oraničnih površina u godini preuzete obveze o provedbi intervencije.
 4. Korisnik uključen u ekološku proizvodnju koji uzgaja leguminoze za pčelinju pašu, košnju istih ne smije provoditi prije 1. kolovoza.
 5. Korisniku je dozvoljena uporaba organskih gnojiva i/ili gnojiva i poboljšivača tla odobrenih u skladu s člankom 24. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća, navedenih u Prilog II. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/1165.
 6. Korisniku je zabranjena uporaba mineralnih gnojiva.
 7. Korisnik je u tekućoj godini zahtjeva obvezan završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz eko shemu.
 8. Korisnik je obvezan voditi evidenciju o provedbi svih obveza intervencije prema propisanom obrascu. Obrazac evidencije korisnik je dužan dostaviti Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju do 31. prosinca u godini podnošenja zahtjeva.

Oblik i intenzitet potpore

Potpora se dodjeljuje u obliku nadoknade dodatnih troškova i gubitka prihoda koji su rezultat preuzetih obveza, korisniku koji preuzme godišnju obvezu.

Visina potpore

Konvencionalni uzgoj leguminoza:

 • Minimalni planirani jedinični iznos potpore 144,90 EUR/ha.
 • Maksimalni planirani jedinični iznos potpore 177,10 EUR/ha.

Kombinacija s eko shemom Uporaba stajskog gnoja na oraničnim površinama:

 • Minimalni planirani jedinični iznos potpore 105,30 EUR/ha
 • Maksimalni planirani jedinični iznos potpore 128,70 EUR/ha).

Kombinacija s intervencijom Ekološki uzgoj:

 • Minimalni planirani jedinični iznos potpore 107,10 EUR/ha.
 • Maksimalni planirani jedinični iznos potpore 130,90 EUR/ha.

Odgoda košnje leguminoza za pčelinje paše u ekološkom uzgoju uzgoj:

 • Minimalni planirani jedinični iznos potpore 83,70 EUR/ha.
 • Maksimalni planirani jedinični iznos potpore 102,30 EUR/ha.
31.06. Konzervacijska poljoprivreda

Eko shema Konzervacijska poljoprivreda je intervencija unutar proizvodno nevezanih izravnih plaćanja koja se isplaćuje u obliku nadoknade dodatnih troškova i gubitka prihoda koji su rezultat preuzetih obveza.

Intervencija se provodi na oraničnim površinama upisanim u ARKOD sustav. Konzervacijska poljoprivreda predstavlja suvremeni koncept poljoprivredne biljne proizvodnje koji ima za cilj ostvarivanje visoke i održive razine proizvodnje uz očuvanje prirodnih resursa i ostvarivanje prihvatljive dobiti, a temelji se na tri međuovisna principa: minimalnom setu zahvata obrade tla, permanentnoj pokrivenosti proizvodne površine biljkama ili biljnim ostatcima i pravilnoj izmjeni usjeva (plodoredu).

Prihvatljivi korisnici

 • Prihvatljivi korisnik je aktivni poljoprivrednik, te ima u korištenju poljoprivredno zemljište upisano u ARKOD sustav.

Uvjeti prihvatljivosti

 • ispunjavanje uvjeta minimalnih zahtjeva za primanje izravnih potpora,
 • pravovremeno podnošenje jedinstvenog zahtjeva i ostale dokumentacije,
 • minimalno 1 ha poljoprivrednog zemljišta.

Obveze korisnika

 1. Provoditi reduciranu obradu tla, kojom se tlo ne prevrće.
 2. Provoditi minimalno dvopoljni plodored na svakoj ARKOD parceli, a postrni usjevi i zeleni pokrovni usjevi mogu predstavljati sastavnice plodoreda.
 3. Nakon svih radnih zahvata, potrebno je osigurati potpunu pokrivenost tla oranične površine biljnim ostacima i/ili zelenim pokrovom.
 4. Održavati oraničnu površinu od korovne vegetacije prema principima integrirane zaštite bilja uz obvezu primjene mehaničkih mjera.
 5. Korisnik je u tekućoj godini zahtjeva obvezan završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz eko shemu.
 6. Korisnik je obvezan voditi evidenciju o provedbi svih obveza intervencije prema propisanom obrascu. Obrazac evidencije korisnik je dužan dostaviti Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju do 31. prosinca u godini zahtjeva.

Oblik i intenzitet potpore

Potpora se dodjeljuje u obliku nadoknade dodatnih troškova i gubitka prihoda koji su rezultat preuzetih obveza, korisniku koji preuzme godišnju obvezu.

Visina potpore

Minimalni planirani jedinični iznos potpore: 175,00 EUR/ha.
Maksimalni planirani jedinični iznos potpore: 325,00 EUR/ha.

31.07. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti

Eko shema Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti (TVPV) je intervencija u okviru proizvodno nevezanih izravnih plaćanja koja se isplaćuje u obliku nadoknade dodatnih troškova i gubitka prihoda koji su rezultat preuzetih obveza.

Intervencija se provodi na poljoprivrednim površinama upisanim u ARKOD sustav kao travnjaci velike prirodne vrijednosti (TVPV ). Korisnik preuzima jednogodišnju obvezu.

Prihvatljivi korisnici

 • Prihvatljivi korisnik je aktivni poljoprivrednik, te ima u korištenju poljoprivredno zemljište upisano u ARKOD sustav.

Uvjeti prihvatljivosti

 • ispunjavanje uvjeta minimalnih zahtjeva za primanje izravnih potpora,
 • pravovremeno podnošenje jedinstvenog zahtjeva i ostale dokumentacije,
 • minimalno 1 ha poljoprivrednog zemljišta.

Obveze korisnika

 1. Ako se travnjak održava košnjom, ovisno o regiji, dozvoljena je najviše jedna košnja u skladu sa sljedećim terminima:
 • Kontinentalna nizinska regija: od 1. kolovoza do 15. rujna
 • Brdsko-planinska regija: od 20. srpnja do 15. rujna
 • Mediteranska regija: od 15. srpnja do 15. rujna.
 1. Ako se travnjak održava košnjom, košnja je dozvoljena isključivo ručno ili strižnim kosilicama.
 2. Ako se travnjak održava košnjom ispaša je dozvoljena nakon košnje do kraja tekuće godine, a stoka se mora napasivati na cijeloj raspoloživoj površini, s najmanje 0,3 a najviše 1,0 UG/ha ovaca, koza, goveda i/ili kopitara.
 3. Ako se travnjak održava napasivanjem, stoka se mora napasivati na cijeloj raspoloživoj površini, dozvoljeno je najmanje 0,3, a najviše 1,0 UG/ha ovaca, koza, goveda i/ili kopitara.
 4. Ako se travnjak održava napasivanjem, potrebno je ručno odstranjivati nadzemni drvenasti dio pojedinačnih biljaka Amorpha fruticosa (čivitnjača), a u slučaju gustog sklopa biljaka Asclepias syriaca (cigansko perje, prava svilenica), Xanthium spinosum L. (trnovita dikica, čičak), Xanthium strumarium L. ssp. italicum Moretti D.L. (obalna dikica) dozvoljeno je njihovo mehaničko uklanjanje (ručnim alatima ili strojno – strižnim kosilicama, rotacijskim kosilicama i/ili malčiranjem), najkasnije do 1. kolovoza.
 5. Korisnik je u godini zahtjeva obvezan završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz eko shemu.
 6. Korisniku je prilikom provedbe eko sheme:zabranjena upotreba mineralnog gnojiva i stajskog gnoja
 • zabranjena upotreba sredstava za zaštitu bilja
 • zabranjeno zasijavanje travnjaka
 • zabranjeni hidromelioracijski zahvati.
 1. Korisniku je zabranjeno u godini zahtjeva na istoj površini provoditi ovu intervenciju i Operaciju 10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
 2. Korisnik je dužan voditi evidenciju o provedbi svih obveza prema propisanom obrascu te je isti dužan dostaviti Agenciji za plaćanja do 31. prosinca u godini zahtjeva.

Oblik i intenzitet potpore

Potpora se dodjeljuje u obliku nadoknade dodatnih troškova i gubitka prihoda koji su rezultat preuzetih obveza, korisniku koji preuzme godišnju obvezu.

Visina potpore

Brdsko-planinska regija:

 • Minimalni planirani jedinični iznos potpore 229,50 EUR/ha
 • Maksimalni planirani jedinični iznos potpore 280,50 EUR/ha

Kontinentalna nizinska regija:

 • Minimalni planirani jedinični iznos potpore 324,90 EUR/ha
 • Maksimalni planirani jedinični iznos potpore 397,10 EUR/ha

Mediteranska regija:

 • Minimalni planirani jedinični iznos potpore 101,70 EUR/ha
 • Maksimalni planirani jedinični iznos potpore 113 EUR/ha.
Kalkulator za izračun poticaja
EKO sheme

Proizvodno vezano plaćanje

Klimatsko okolišne intervencije

Moguće kombiniranje eko shema i ekološkog uzgoja

Na oraničnim površinama u ekološkom uzgoju mogu se koristiti slijedeće eko sheme:
• Intenzivirana raznolikost poljoprivrednih površina (u kontekstu različitih vrsta poljoprivrednih kultura)
• Konzervacijska poljoprivreda
• Minimalni udio leguminoza od 20% unutar poljoprivrednih površina
• Intenzivirano održavanje ekološki značajnih površina

Na površinama pod višegodišnjim nasadima u ekološkom uzgoju mogu se koristiti slijedeće eko sheme:
• Intenzivirana raznolikost poljoprivrednih površina (u kontekstu različitih vrsta poljoprivrednih kultura)
• Konzervacijska poljoprivreda
• Minimalni udio leguminoza od 20% unutar poljoprivrednih površina
• Intenzivirano održavanje ekološki značajnih površina

Na pašnjacima pod ekološkim uzgojem korisnici mogu koristiti slijedeće eko sheme:
• Jednu od slijedećih eko shema za pašnjake (pašarenje na pašnjacima ili očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti)
• Intenzivirano održavanje ekološki značajnih površina

Na gospodarstvu koje ima različite vrste uporabe zemljišta može koristiti slijedeće eko sheme:
• Intenzivirana raznolikost poljoprivrednih površina
• Konzervacijska poljoprivreda (oranice i višegodišnji nasadi)
• Minimalni udio leguminoza od 20% unutar poljoprivrednih površina
• Intenzivirano održavanje ekološki značajnih površina

www.poljoprivreda.gov.hr i Ruralnirazvoj.hr
Izravna plaćanja i IAKS mjere 2023. – 2027.

1 KOMENTAR

 1. Dobar dan,zanima me kombinac8ja eko orase imam ako kombiniram sa udijelom leguminoze 20 % dali dopijem poticaj 100 eura i za preostale površine 80% oraha tj.dali se zbraja zajedno 8h orasa i 8x 100 eura za leguminozu poticaja hvala

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime