Mandarine su bile u prodaji u Hrvatskoj i Sloveniji, a količina spornog insekticida nađena nakon RASFF-ove inspekcije bila je 0,033 mg/kg, a referentne vrijednosti su 0,01 mg/kg.

Klorpirifos je, kako stoji na stranicama Europske komisije, insekticid koji se koriste za kontrolu insekata štetnika na nizu usjeva. Ministarstvo poljoprivrede je tijekom 2020. obavijestilo kako je s tržišta Republike Hrvatske povučeno 9 sredstava za zaštitu bilja na osnovi aktivnih tvari klorpirifos i klorpirifos-metil.

Mogući uzrok zdravstvenih problema kod ljudi
Tu su odluku donijeli po nalogu Europske komisije što je značilo da države članice moraju u roku od mjesec dana povući sva odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže aktivne tvari.

Stručnjaci su zaključili da postoji zabrinutost vezana uz zdravlje ljudi, posebice u vezi s mogućom genotoksičnošću i neurotoksičnošću tijekom razvoja.

Europska komisija je 2019. godine zatražila od Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) nalaze o utjecaju na zdravlje ljudi. EFSA je izrazila zabrinutost zbog mogućih genotoksičnih učinaka, kao i neuroloških učinaka tijekom razvoja, potkrijepljenih epidemiološkim podacima koji ukazuju na negativne učinke kod djece.