Finska je kao predsjedavajuća država, članicama EU podnijela svoj prijedlog za sljedeći dugoročni proračun EU, višegodišnji financijski okvir (VFO) za 2021.-2027.

Predložen je proračun od 1.087 milijardi eura za sedmogodišnje razdoblje, što je 1,07% bruto nacionalnog dohotka država članica EU-a. Predloženi proračun usredotočuje se na nove prioritete EU-a, kao što su klimatske promjeneistraživanje i inovacija te upravljanje migracijama. Također osigurava financiranje reformirane poljoprivredne politike i kohezijske politike.

Dodatno financiranje novih prioriteta EU-a

Kao trenutna predsjedateljica Vijeća EU-a, Finska predlaže da EU u svom financijskom okviru dodijeli:

  • 323 milijarde eura za kohezijsku politiku (regionalni razvoj)
  • 334 milijardi eura za potporu i razvoj poljoprivrede
  • 356 milijardi eura za ostale programe, uključujući nove prioritete

Financiranje programa EU, uključujući nove prioritete, čini najveći udio prijedloga predsjedništva i 37% je skuplji nego  trenutni financijski okvir. Ulaganje u nove prioritete važno je kako bi se moglo odgovoriti na izazove klimatskih promjena, stvoriti održivi rast u Europi i osigurati zaštitu europskih građana. Istovremeno treba prepoznati posebne potrebe regija i podržati poljoprivredni razvoj. Također je vrijedno napomenuti da financiranje poljoprivrede, a posebno ruralnog razvoja, također daje snažnu potporu klimatskim promjenama. Sve u svemu, 40% sredstava dodijeljenih poljoprivredi trebalo bi utrošiti na ublažavanje klimatskih promjena.

Pripremila je i prijedlog u skladu s političkim smjernicama i rasporedom koje joj je dalo Europsko vijeće. Prijedlog se temelji na bilateralnim pregovorima koji su vođeni s državama članicama na jesen i na raspravama u Vijeću za opće poslove i u Europskom vijeću. Pregovori će biti okončani kada Europski parlament da suglasnost na novi višegodišnji financijski okvir.