Pravilnik o registraciji primarnih proizvođača hrane za životinje (NN 153/11) propisuje uvjete i način registracije poljoprivrednih gospodarstava koja se bave primarnom proizvodnjom hrane za životinje.
U Registar primarnih proizvođača hrane za životinje upisuju se ona poljoprivredna gospodarstva koja:

  1. Uzgajaju  hranu za krmivo ( žitarice, uljarice, krmno bilje i sl.) namjenjeno

-izravnoj hranidbi životinja na vlastitom gospodarstvu
-stavljanju na tržište
-proizvodnji potpunih krmnih smjesa  isključivo za hranidbu životinja na vlastitom gospodarstvu

  1. Uzgajaju i hrane životinje industrijski proizvedenim potpunim krmnim smjesama

Upisu u registar ne podlijžu ona poljoprivredna gospodarstva koja:

  1. Ne stavljaju na tržište žive životinje,  a njihove proizvode koriste isključivo za potrošnjuu  vlastitom kućanstvu
  2. Male količine primarnih poljoprivrednih proizvoda plasiraju  izravno krajnjem potrošaču ili  drugom  poljoprivrednom gospodarstvu za njegove potrebe ( male količine imaju ona gospodarstva sa manje od 5 ha poljoprivrednog zemljišta u ARKOD sustavu i/ili najviše 1 uvjetno grlo).

Rok za podnošenje Zahtjeva za evidentiranje u registar  primarnih proizvođača hrane za životinje je od 01. ožujka do  30. lipnja 2012. godine, ili najkasnije 30 dana nakon početka obavljanja navedenih djelatnosti.  Obrazac  Zahtjeva  predaje se u regionalni ured  APPRRR-a, a dostupan je na stranicama  MPRRR i  područnim uredima HPK .
Obaveze i uvjeti koje moraju ispunjavati poljoprivredna gospodarstva upisana u Registar primarnih proizvođača hrane za životinje
1. Održavati higijenu u svim fazama (proizvodnja, prerada, pakiranje, skladištenje i prijevoz)
2. Poduzimati mjere i postupke kojim će kontrolirati opasnosti od kontaminacije iz zemlje, vode, zraka, umjetnih gnojiva, sredstava za zaštitu bilja, veterinarskih lijekova i otpada te mjere vezane kontrolu zdravlja ljudi, životinja i biljaka – odvojeno skladištenje otpada, voda odgovarajuće kvalitete, sprječavanje kontaminacije mikroorganizmima i drugim štetnicima.
3. Voditi evidencije o (ukoliko se koriste dalje navedene tvari):
–  primjeni sredstva za zaštitu bilja i biocida;
–  primjeni genetski modificiranog sjemena;
–  svakoj pojavi uzročnika bolesti i štetnika;
–  rezultatima analiza uzoraka primarnih proizvoda ili bilo kojih drugih proizvoda uzetih u dijagnostičke svrhe, a koji mogu utjecati na sigurnost hrane;
–  porijeklu i količinama svakog primarnog proizvoda prilikom ulaska u objekte, odredištu i količinama svakog izlaska hrane za životinje koji izlazi iz objekata.
4. Uspostaviti sustav nadzora nad štetočinama.
5. Napasanje stoke treba organizirati tako da se smanji izlaganje pašnih površina štetnim fizikalnim, biološkim ili kemijskim tvarima. Treba osigurati odgovarajuće vrijeme „odmora pašnjaka prije nego što se stoci dopusti ispaša na pašnjaku.
6. Hranu treba skladištiti odvojeno od kemijskih sredstava i drugih proizvoda koji se ne koriste u hranidbi životinja.
7. Sjemenski materijal treba skladištiti zasebno, da nije dostupan životinjama.
8. Ljekovitu hranu za životinje i hranu za životinje namijenjenu različitim kategorijama ili vrstama životinja treba skladištiti tako da se smanji rizik od zamjene.
9. Treba redovito izgnojavati objekte, uklanjati otpad i neutrošenu hranu te sprečavati ulazak štetnika u objekte radi sprečavanja zagađenja životinjske hrane i stelje.
10. Sredstva za čišćenje, dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju trebaju se koristiti prema uputama za korištenje i držati u posebnim prostorijama, odvojenim od hrane za životinje.
11. Hranu za životinje i stelju u objektima treba često mijenjati da ne popljesni.
12. Osoba odgovorna za držanje i hranjenje životinja treba posjedovati potrebna znanja i vještine.
13. Evidencije je potrebno čuvati najmanje godinu dana (preporuka je i duže, 3 godine).
Sve nabrojene obaveze poljoprivrednika propisane su Pravilnikom o higijeni hrane za životinje (NN 41/08); Prilog I, dio A i Prilog III.
Većina nabrojenih obaveza i uvjeta vezana je i uz poštivanje drugih Pravilnika i Zakona.